آزمایش کربناسیون

 

آزمایش کربناسیون
آزمایش کربناسیون

آزمایش کربناسیون

آزمایش ساده و معمول تعیین عمق کربناسیون تا چندی پیش صرفا بر اساس دستورالعمل RILEM CPC18 انجام می گردید

که EN نیز به تازگی دستورالعمل استانداردی را مشابه RILEM ارائه کرده است.

در این آزمایش عمق بتن کربناته شده

با محلول فنل فتالئین به عنوان یک معرف اندازه گیری می شود.

معمولا این آزمایش بر روی بتن سخت شده در شرایط محیطی واقعی اندازه گیری می شود

که می توان تحت شرایطی نفوذ CO2 را تسریع نمود

به هرحال هنوز معیار خاصی برای قدرت مقابله با کربناسیون و عمق نفوذ آن ارائه نشده است ،

هرچند می توان میزان نفوذپذیری گاز CO2 در بتن را اندازه گیری نمود.

می توان با اندازه گیری pH پودر بتن پروفیل pH در برابر عمق را رسم کرد و عمق کربناسیون را مشخص نمود.

بدیهی است که درک ماهیت شیمیایی بتن برای افراد غیرمتخصص سخت است.

آزمایش کربناسیون بتن یک ایده عالی برای

شناخت اثر CO2 بر سازههای RCC است.

آزمایش کربناسیون بتن مربوط به خوردگی آرماتورها است. در پی کربناسیون بتن،

میلگردهای نمای ساختمان که در معرض رطوبت،

بارندگی و نور خورشید قرار دارند، دچار خوردگی میشوند. هنگامی که بتن

حداقل پوشش را روی میلگرد داشته باشد، خوردگی فوالد در بتن اتفاق میافتد.

بتن در طبیعت خاصیت قلیایی دارد و PH آن بیشتر از 6.12 است

به دلیل همین قلیایی بودن است که پوشش بتن از میلگرد

تقویتی در برابر خوردگی محافظت میکند. کربناسیون بتن،

قلیایی بودن آن را کاهش میدهد و به دنبال شرایط خوردگی

میلگردها فراهم میشود. خوردگی منجر به ترکخوردگی بتن میشود.

عالوه بر این، این ترکها CO2 را وارد بتن میکنند؛

بنابراین این چرخهی خطرناک ادامه مییابد و در نهایت سازه را به یک وضعیت فاجعهبار میرساند.

در اینجا به برخی جزئیات در مورد آزمایش کربناسیون بتن برای تحلیل سازه اشاره میشود.

کربناسیون بتن وقتی رخ میدهد که کربن دیاکسید جوی )CO2 )با مواد معدنی سیمان هیدراته شده )CaOH2 )واکنش دهد.

CO2 در حضور رطوبت با CaOH2 واکنش میدهد و کربنات )CaCO3 )تولید میکند. کربنات بهآرامی به بتن نفوذ میکند.

بنابراین کربناسیون بر پوشش بتن روی میلگرد تقویتی اثر میگذارد.

از این رو خوردگی فوالد به علت فرآیند کربناسیون بتن

آغاز میشود. بتن دوام خود را از دست میدهد و در نهایت،

به علت افزایش غشای روی میلگرد ترک برمیدارد. در عین حال،

میزان )نرخ( خوردگی فوالد در باالترین سطح قرار دارد.

عامل تأثیرگذار بر فرآیند کربناسیون بتن:

کربناسیون بتن یک فرآیند آهسته است. کربناسیون بتن بهشدت به رطوبت، دما و کربن دیاکسید جو بستگی دارد

آزمایش کربناسیون

 

برای بازدید از سایت دیگر ما اینجا کلیک کنید.

آرکا بتن

با تشکر از بازدید شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *