واشر کاس ( واشر پشت سولجر )

واشر کاس (واشر سولجر) همراه با مهره خروسکی (مهره بولت) مورد استفاده قرار می گیرد و با ایجاد سطح اتکای زیاد نیرو را توزیع و از لهیدگی موضعی جلوگیری می کند. فرم خاصی که به این واشرکاس داده شده است قابلیت توزیع نیروی آن را افزایش داده و به این ترتیب امکان استفاده از حداکثر ظرفیت بولت را نیز فراهم می کند. نحوه کار به این صورت است که بولت از سوراخ ایجاد شده در قالب های فلزی عبور میکند و توسط مهره خروسکی و واشر کاس از دو طرف قالب مهار می شود و لازم به ذکر است که به علت فشار زیادی که بر اثر بتن ریزی روی قالب فلزی بتن ایجاد می شود. مهره خروسکی و واشرکاس باید از کیفیت مرغوبی برخوردار باشند تا بتوانند فشار حاصله از  بتن را تحمل کنند.

واشر کاس ( واشر پشت سولجر )