واشر کاس ( واشر پشت سولجر )

واشر کاس قالب بندی فلزی (واشر سولجر) همراه با مهره خروسکی (مهره بولت) مورد استفاده قرار می گیرد و با ایجاد سطح اتکای زیاد نیرو را توزیع و از لهیدگی موضعی جلوگیری می کند. فرم خاصی که به این واشرکاس داده شده است قابلیت توزیع نیروی آن را افزایش داده و به این ترتیب امکان استفاده از حداکثر ظرفیت بولت را نیز فراهم می کند. نحوه کار به این صورت است که بولت از سوراخ ایجاد شده در قالب های فلزی عبور میکند و توسط مهره خروسکی و واشر کاس از دو طرف قالب مهار می شود و لازم به ذکر است که به علت فشار زیادی که بر اثر بتن ریزی روی قالب فلزی بتن ایجاد می شود. مهره خروسکی و واشر بشقابی باید از کیفیت مرغوبی برخوردار باشند تا بتوانند فشار حاصله از  بتن را تحمل کنند.

جهت انجام فرایند بالا نیاز است که از دو واشر کاس قالب بندی فلزی و مهره خروسکی در دو طرف قالب استفاده شود.

فشار نیروی زیادی در هنگام بتن ریزی بر روی قالب ها وارد می شود؛ مهره خروسکی و واشر کاس هر دو باید از کیفیت متریال بالایی ساخته شده باشند. به دلیل اینکه فشار زیادی بر آنها تحمیل می شود و باید بتوانند آن را تحمل نمایند.

در طراحی برخی از انواع واشر ها یک متد خاصی در نظر گرفته شده است، تا لقی پیچ و مهره ها را کنترل کند و یا از بین ببرد. این نوع خاص به نام واشر قفل معروف می باشد. واشر قفل با اشکال حلقه ای، ستاره ای، موجی و شکل های دیگر، تولید می شوند.

در هنگام اتصال دو صفحه تخت با استفاده پیچ و مهره، واشر قفل زیر سر پیچ و یا روی مهره قرار می گیرد(دقیقا در موقعیت هایی که با سطح تخت در تماس مستقیم است)؛ که باعث ایجاد اتصال محکم و استوار می شود. 

واشر کاس ( واشر پشت سولجر )