بولت عصایی

بولت عصایی وسیله ای عصایی شکل به سایز استاندارد ۴۰ سانتیمتر تولید می شود و برای نگهداری سولجر مورد استفاده قرار می گیردبولت عصایی که از آن به عنوان گیره سولجر نیز یاد می شود برای اتصال سولجر به لوله پشت بند افقی استفاده می شود