تسمه تنگ بلت قالب در مشهد
تسمه بولت در مشهد

تسمه بولت قالب بندی

تسمه قالب در بین اجراء کننده ها دارای نام های مختلفی است از جمله تسمه بولت ، بولت تسمه ای ، تسمه قالب بندی ، تسمه تنگ از تسمه بولت معمولا زمانی استفاده می شود که میخواهیم دیوار های برشی را بدون استفاده از میله بولت و قالب های سوراخ دار ، قالب بندی کرده و برای اتصال پنل های قالب بندی به یکدیگر از تسمه بولت قالب بندی استفاده می کنیم.

ویژگی های تسمه بولت

با توجه به فشار جانبی بتن در بتن ریزی دیوار برشی باید تسمه بولت دارای ورق هایی با قطر دو میلیمتر کمتر نبوده و پهنای سه سانتیمتر مناسب بوده و با توجه به اختلاف موجود بین پهنای دیوار ها ، طول تسمه قالب های تولید شده متفاوت خواهد بودهمچنین در ابتدا و انتهای این تسمه ها سوراخ هایی پانچ شده وجود دارد که بتوان از طریق آنها پنل ها را توسط پین و گوه به یکدیگر متصل نمودقالب ها با توجه به ضخامت دیوار ها، دارای لبه های با طول متفاوت هستند ؛ بنابراین در قالب هایی که با طول لبه 5 سانتیمتر استفاده شده باشد از تسمه قالب های 10 سانتی متری و در قالب های با لبه 6 سانتی متر از تسمه بولت با طول 12 سانتیمتری استفاده خواهد شدمثلا اگر دیوار برشی ما دارای پهنای 30 سانتیمتر باشد تسمه بولت که مورد استفاده قرار می گیرد 40 سانتیمتر خواهد بود.

 

موارد کاربرد تسمه قالب

از تسمه قالب بندی به عنوان وسیله ای به جای بولت قالب بندی برای پیوند دادن قالب های اطراف دیوار برشی در هنگام قالب بندی بتن استفاده می شود و در واقع در زمان هایی که سوراخ کردن قالب بتن برای استفاده از بولت امکان پذیر نیست، از این روش استفاده می شود تا کار به صورت بهینه پیش برود و دچار مشکل نشویم.

 

راهنمای استفاده از تسمه قالب

 

تسمه قالب بندی را از دیوار ها رد کرده و با استفاده از پین و گوه، قالب های اطراف بتن را از طریق سوراخ های پانچ به یکدیگر وصل می کنیماندازه  بولت تسمه با توجه به پهنای دیوار مشخص می شود و به این شکل است که اندازه تسمه را برای دیوار های با قالب بتن 5 سانتی متری، اندازه پهنای دیوار به اضافه 10 سانتی متر در نظر می گیریمبه عنوان نمونه اگر سایز پهنای دیوار 30 سانتیمتر باشد، اندازه تسمه قالب بندی مورد نیاز را 40 سانتیمتر در نظر گرفته می شود که این 10 سانتی متر در واقع برای اتصال پین و گوه پیش بینی شده است و همین فرمول را برای قالب های بتن 6 سانتیمتری استفاده می کنیم، اما به جای افزایش 10 سانتی متر افزایش 12 سانتیمتر را انجام می دهیمهمان طور که در بالا اشاره شد، در دیوار هایی که امکان سوراخ کاری در قالب های بتنی وجود ندارد از تسمه قالب بندی استفاده می شود؛ اما علاوه بر این ما به شما توصیه می کنیم در موارد دیگری نیز از این روش استفاده کنید، چرا که استفاده از تسمه قالب بندی علاوه بر اینکه هزینه های شما را کاهش می دهد، در سرعت کار قالب بندی دیوار شما هم تاثیر بسیاری خواهد داشت و با توجه به عدم نیاز به سوراخ کاری، سبب افزایش عمر بتن شما خواهد شدمزایای استفاده از تسمه قالب بشرح ذیل میباشد: 1- کاهش فشارهای وارد شده از طریق بتن 2- دقت بیشتر در میزان فاصله بین دو قالب 3-  جلوگیری از خمیدگی قالب های اطراف بتن