داربست مثلثی ( اسکافلد) و داربست چکشی در مشهد

داربست مثلثی ( اسکافُلد )
داربست چکشی