فوق روان‌کننده‌ ها (‌فوق‌ کاهنده‌ ها‌ی آب)

فوق روان کننده‌ها‌‌، ماده‌ای که فارغ از تغییر روانی، مقدار آب ترکیب بتن را به میزان قابل مراعات‌ای کاهش ‌داده یا این که فارغ از تغییر مقدار آب، اسلامپ و روانی را به میزان قابل ملاحظه‌ای ارتقاء دهد. برخی از گونه های این مواد‌‌ به میزان ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش آب را در ترکیب ممکن می‌نمایند. کاربرد این افزودنی‌ها‌ ‌باعث به کاهش سریع کارایی می شود.

کاهش دهنده‌های آب‌ (فوق روان کننده‌ها) مدل‌ای از مواد افزودنی می باشند که بطور چشمگیری کارپذیری (Workability) ملات‌ها و بتن‌ها را با ثابت نگهداشتن نسبت آب به سیمان ارتقاء می دهند. عموماً زمان تاثیر آن ها روی کارپذیری موقت یا این که متغیر میباشد. می‌توان ملات‌ها و بتن‌های دارای یک کارپذیری یکسان را با مقدار کمتری آب، با کاهش بیشتراز ۱۲ درصد‌‌ بدون تاخیر‌ در گیرش‌، مقدار اضافی هوا یا این که آب آوری مضر‌، ساخت.

خواص‌ فوق روان کننده‌ها ‌

مکانیزم فعالیت‌ فوق روان کننده‌های بتن

مکانیزم فعالیت فوق روان کننده عمدتاً مبتنی بر قابلیت و امکان جذب شدن آن‌ها روی ذرات سیمان و بهبود رفتار Rheologic ماتریس سیمان میباشد. سرعت جذب فوق روان کننده‌های بتن بستگی به ترکیبات معدنی‌، نرمی (سطح ویژه) و ‌ مقدار ‌سیمان دارااست. مشخص و معلوم شده‌است که آلومینات کلسیم مولکول‌های فوق روان کننده را بسیار سریع جذب می کند.

عمل ارتقاء کارپذیری با به کار گیری از فوق روان کننده‌ها با خواص زیر توضیح داده میشود.

چگونگی مصرف‌

مواد افزودنی فوق روان کننده بتن معمولاً به طور مایع با محتوای ۳۰ تا ۴۰۰ درصد وزنی ماده فعال جامد می‌باشند. معمولاً با آب اختلاط به ترکیب سیمان اضافه می گردند. مشخص و معلوم گردیده‌ که اضافه کردن آن‌ها بعداز اضافه کردن آب اختلاط عملکرد بهتری داراست. بعضا از مواد فوق روان کننده بصورت پودری مصرف می شوند. در‌این‌صورت این مواد قبل از اضافه کردن آب به مصالح و سیمان اضافه میگردند.

 

‌تاثیر فوق روان کننده (کاهش دهنده آب طیف بالا) بر خاصیت بتن

وزن خصوص بتن با به کار گیری از مواد فوق روان کننده ارتقا می یابد.

فوق روان کننده‌ها به شدت‌، قابلیت بتن را برای روان شدن ارتقا می دهند.

چسبندگی با به کارگیری از فوق روان کننده‌های بتن‌‌ در نتیجه کاهش آب بتن به مقدار زیادی ارتقاء مییابد.

محتوای حباب هوای بتن‌، اندکی ارتقا می یابد‌، بخصوص در موردی که مقدار مصرف ماده افزودنی تحت عنوان فوق روان کننده زیاد باشد.

با یک کارپذیری یکسان‌، کاهش اسلامپ (Slump loss) در بتن‌های دارای کاهش دهنده آب‌، بالاتر از بتن بدون مواد افزودنی میباشد. در یک نسبت آب به سیمان واحد‌، کاهش اسلامپ بتن دارنده فوق روان کننده‌، بالاتر یا این که پائین‌تر از بتن شاهد است .

امکان پمپ شدن بتن با به کار گیری از فوق روان کننده در نتیجه ارتقاء کارپذیری و در زمینه‌ی به کارگیری از کاهش دهنده آب طیف بالا در نتیجه ارتقا چسبندگی ، بهتر می شود.

جداشدگی دانه‌ها در هر دو موردی که از ماده افزودنی تحت عنوان فوق روان کننده‌ به کارگیری می گردد‌، کاهش می یابد منوط بر اینکه طراحی بتن درست باشد.

‌بطور معمول زمانی ماده افزودنی تحت عنوان فوق روان کننده مصرف شود مختصری گیرش بتن را به تاخیر می‌اندازد. در حالی که هنگامی تحت عنوان کاهش دهنده آب با مقدار مصرف معمولی (صحیح) مصرف شود تاخیر محسوسی نمی‌دهد.

افت پلاستیک قادر است در اثر مصرف فوق روان کننده‌های بتن‌ ارتقا یابد.

با به کار گیری از فوق روان کننده‌های بتن، کاهش مییابد. در صورت اشتباه بودن طراحی‌، آب آوری می تواند با افزودن فوق روان کننده به بتن‌، زیاد شود.

مقاومت وقتی که از فوق روان کننده‌های بتن به کارگیری میگردد به جهت کاهش آب به صورت قابل مراعات‌ای ارتقا می یابد‌، در حالی که در خصوص مصرف فوق روان کننده مقاومت در اصلً بهبودی نمی‌یابد.

هنگامی از فوق روان کننده‌ها‌ به کار گیری می شود جذب موئینه بتن به شدت کاهش می‌ یابد.

نفوذپذیری بتن مستقیماً به تخلخل مویینه آن که تحت تاثیر نسبت آب به سیمان میباشد ‌مربوط می شود.

معمولاً کاهش دهنده آب طیف بالا (فوق روان کننده) مقداری هوا در ترکیب بتن تولید می نمایند اما برخی از حباب‌های ایجاد گردیده هوا بزرگتر از حباب‌های ایجاد گردیده با عامل های هوازا می‌باشند‌، براین اساس برای ارتقاء دوام بتن در مقابل یخ زدگی و ذوب یخ‌، مفید نیستند.

ایستادگی (پایداری) بتن‌ها در مقابل محلول‌های خورنده در اثر به کارگیری از فوق روان کننده‌ها‌ به جهت کاهش تخلخل مویینه بتن زیاد میشود. در حالتی که ماده افزودنی تحت عنوان فوق روان کننده استفاده شود این پایداری را ایجاد نمی‌نماید.

 

‌تفاوت روان کننده بتن با فوق روان کننده

روان کننده‌ها‌ی بتن برای سه خواسته در بتن به عمل میروند.

  1. در بتن با نسبت آب به سیمان برابر با بتن شاهد، منجر ارتقا روانی بتن گردیده و بتن را بدون کاهش مقاومت، کار پذیر مینمایند.
  2. در بتن با نسبت آب به سیمان کمتر نسبت به بتن شاهد، روانی کافی را به بتن میدهند و سبب ارتقاء مقاومت بتن می شوند.
  3. در بتن با عیار سیمان کمتر، می توانند توسط کاهش نسبت آب به سیمان و تامین روانی سبب ساز صرفه جویی در مصرف سیمان شوند.

ز مواد فوق روان کننده می‌توان تحت عنوان فوق کاهنده آب بهره مند شد. برخی از آن‌ها میتوانند تا ۳۵ درصد کاهش آب و در نتیجه ۳۵ درصد کاهش نسبت آب به سیمان را به دنبال داشته باشند. با کاهش نسبت آب به سیمان، مقاومت‌های اولیه از رشد خوبی برخوردار می گردند و ‌سرعت هیدراسیون و گرمازایی نیز بیش تر میگردد. ‌این امر موجب ارتقا مقاومت و دوام بتن در دراز مدت نیز میشود در حالی که با مصرف مواد زود سخت کننده (به غلظت ضد یخ) نمی‌‌توان چنین انتظاراتی را دنبال نمود. یخ زدن بتن بعد از مدت حفاظت و عمل آوری‌ مشکلی را برای بتن‌هایی که به‌این طریقه ساخته می گردند بوجود نمی‌آورد.

‌مصرف بیش تر از حد مواد افزودنی کاهنده آب یا این که روان کننده و هم چنین مواد فوق روان کننده یا این که فوق کاهنده آب برای ایجاد روانی یا کاهش نسبت آب به سیمان یا کاهش مصرف سیمان میتواند به جداشدگی شدید، آب انداختن فوق العاده زیاد و هم چنین تاخیر زیاد در حین گیرش اولیه و نهائی بتن سبب شود به طوری که‌ بتن به مرحله گیرش نهائی نمیرسد و‌ کسب مقاومت فشاری به شدت به عقب می‌ افتد. به هرحال در صورت وجود تبخیر زیاد از سطح بتن ممکن میباشد ترک خوردگی در سطح بتن تشدید شود.

 

مزایای اسنفاده از فوق روان کننده

موردهای کاربرد فوق روان کننده

 

انواع فوق روان کننده‌های بتن

این محصول منجر روانی بتن و کاهش آب مصرفی و نیز ایجاد تاخیر در حین آغاز واکنش هیدراتاسیون می شود. یک فوق روان کننده ویژه نسل سوم و فاقد کلراید میباشد.‌ جهت تسریع ‌روند کسب مقاومت نهایی بتن و ‌تاخیر در حین آغاز واکنش هیدراتاسیون می‌شود. این امر منجر ارتقاء شایان توجه کارایی و خاصیت حفظ اسلامپ بتن بدون نیاز به آب موجود و هم چنین ارتقاء دوام بتن به واسطه افزایش مقاومت نهایی و کاهش نفوذ پذیری در آن گزینه به کار گیری قرار میگیرد.

کاربرد
خاصیت و اثرات

فوق روان کننده کاهنده آب بر پایه کربوکسیلات، کاهنده قدرتمند آب اختلاط بتن بوده و افزاینده قوی کارایی بتن با عملکرد بالا میباشد. ‌به نحو چشمگیری پخش شدن ذرات سیمان را بهبود می بخشد.‌

مورد های کاربرد
خواص و اثرات

فوق روان کننده زود‌گیر‌‌، افزودنی مایع بر پایه پلی نفتالین سولفونات میباشد که علاوه بر روانی بتن و کاهنده قوی آب سبب ساز تسریع در حین گیرش و ارتقاء مقاومت‌های اولیه و نهایی می گردد.‌همینطور اثرات منفی تأخیر گیرش را در دمای پایین جبران می کند. این فرآورده مخصوص بتـن ریزی در هوای سرد میباشد.

خواص و اثرات
کاربرد

‌ارزیابی عملکرد فوق روان کننده‌ها در سیمان و بتن

فوق روان کننده‌ها در اثر تماس با آب تولید بار منفی کرده و بعداز جذب شدن بر روی ذرات سیمان بازدارنده از نزدیک شدن این ذرات به یکدیگر می گردند و بدین ترتیب در روانی و کارایی بتن موثرند. از طرفی، به کار گیری از فوق روان کننده‌ها در بتن نسبت آب به سیمان را سوای از دست رفتن کارایی بتن، کاهش میدهد و در‌این حالت بتن پر مقاومت و با دوام کافی جایگزین خواهد شد.

فوق فوق‌ روان‌ کننده‌ ها (‌فوق‌کاهنده‌ها‌ی آب)

بتن آرکا

برای بازدید از سایت دیگر ما اینجا کلید کنید.

با تشکر از دیدن شما

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *