فوق روان کننده نوترال بتن s-520

شرح :

فوق روان کننده بتن وکاهنده آب بتن با حالت نوترال جهت تولید بتن واجرای بتن ریزی درهوای معتدل برپایه پلی نفتالین سولفونات و ملامین فورمالدئید سولفونه منطبق با استانداردهای ISIRI 2930 Table 3,4 – ASTM C494 Type E

کاربرد :

۱- بتن ریزی در مقاطع باریک و پر آرماتور

۲- حمل طولانی بتن ( تا حدود ۶٠ دقیقه)

۳- مکانهایی که احتمال حمله نمک های مزاحم وجود دارد.

۴- ساخت قطعات پیش ساخته بتنی

 

خواص ومزایای ویژه :

۱- توان افزایش اسلامپ بتن از ۴ به ٢٣ (وارفته)

۲- امکان کاهش نسبت آب به سیمان بین ١۵ تا ٢٠ درصد

۳- افزایش مقاومت بتن بدون کاهش آب تا ١٠ ٪

۴- افزایش مقاومت بتن به همراه کاهش آب تا۴٠ ٪ در صورت کاهش ٢٠ درصدی آب

۵- افزایش ضریب آب بندی بتن تا ٧٠ ٪

۶- جلوگیری از پدیده آب اندازی و جداشدگی مصالح بتن

۷- سازگاری با انواع سیمان و میکروسیلیکا

۸- توان حفظ اسلامپ بتن تا ۶٠ دقیقه در دمای ٢۵ درجه سانتیگراد

 

میزان مصرف :

میزان مصرف با توجه به شرایط مصالح سنگی و میزان روانی بتن بین ۰/۵٪ الی ۱/۵٪ وزن سیمان مصرفی تعیین می گردد .

(به طور میانگین ۱ % وزن سیمانی در نظر گرفته شود).

 

نحوه مصرف :

فوق روان کنندهS-520  را به مخلوط بتن آماده اضافه نموده و برای هر متر مکعب ١ دقیقه میکس نمایید.

 

 مشخصات فنی :

حالت فیزیکی و رنگ

مایع قهوه ای

وزن مخصوص

۱/۲ گرم درسانتیمترمکعب در۲۵ درجه سانتیگراد

اسیدتیه (PH)

۸ الی ۹

میزان کلراید

حداکثر ppm 700

مقدارنیترات

فاقد نیترات

درجه انجماد

۲-  درجه سانتیگراد

شرایط نگهداری :

دور از گزند سرما و تابش نور خورشید به مدت ١۵ ماه قابل نگهداری می باشد .

 

بسته بندی :

گالن ٢۳ کیلویی و بشکه ٢۵٠ کیلویی