نبشی پانچ صفر قالب بندی
نبشی پانچ قالب بندی

نبشی پانچ صفر قالب بندی جهت اتصال دو قالب عمود بر هم استفاده می شود که سطح خارجی بتن بصورت تیز خواهد شد و بیشترین کاربرد آن در اتصال قالب های کف پوتر در قالب بندی تیرهای بتنی می باشد.  نبشی پانچ صفر قالب بندی