واشر دولوله قالب بندی

واشر دولوله قالب بندی ( جفت لوله )

واشر دولوله در قالب بندی سازه های سبک هنگامی که به جای سولجر از دو لوله عمودی استفاده می شود وظیفه نگهداشتن و محکم نمودن دو لوله به قالب ها را به کمک بلت تمام رزوه  و مهره خروسکی به عهده دارد.