واشر دولوله ( جفت لوله )

از واشر دولوله جهت مهار بولت و اتصال به پشت بند دو لوله استفاده می شود. اگر ارتفاع بتن ریزی کمتر از ۲ متر باشد به جای سولجر از لوله پشت بند به صورت دوبل می توان استفاده کرد، در این حالت از واشر دولوله استفاده می شود.