پین و گوه ( گوه فلزی نر و ماده )

از  پین و گوه ( گوه نر و ماده ) برای اتصال پانل های قالب فلزی بتن به یکدیگر استفاده می شود.