پین و گووه قالب بندی فلزی

پین و گووه قالب بندی فلزی ( گووه فلزی نر و ماده )

از پین و گووه قالب بندی فلزی  ( گووه نر و ماده فلزی ) برای اتصال پانل های قالب فلزی بتن به یکدیگر استفاده می شود

پین و گوه قالب بندی برای اتصال پانل های قالب بتن به یکدیگر استفاده می شود. پین و گوه از دو ورق به ضخامت 4 یا 5 میلیمتر تولید می شود، استفاده از ورق نامناسب در تولید نر و ماده پین و گوه قالب بندی فلزی باعث می شود در هنگام استفاده حالت ارتجاعی و فنر مانند داشته باشد. لذا استفاده از ورق مناسب در تولید این محصول باعث سهولت استفاده از آن در قالب بندی می شود.

مشخصات پین و گوه قالب بندی :

ضخامت ورق پین گوه : 4 میلیمتر

طول نری : 9/2 سانتیمتر

طول مادگی : 8/5 سانتیمتر

وزن تقریبی : بین 90 تا 100 گرم

و در صورت استفاده از ورق 5 میلیمتر در نری ومادگی وزن پین و گوه به 150 گرم افزایش پیدا می کند.

 

 

از پین و گووه قالب بندی فلزی  ( گووه نر و ماده فلزی ) برای اتصال پانل های قالب فلزی بتن به یکدیگر استفاده می شود

پین و گوه قالب بندی برای اتصال پانل های قالب بتن به یکدیگر استفاده می شود. پین و گوه از دو ورق به ضخامت 4 یا 5 میلیمتر تولید می شود، استفاده از ورق نامناسب در تولید نر و ماده پین و گوه قالب بندی فلزی باعث می شود در هنگام استفاده حالت ارتجاعی و فنر مانند داشته باشد. لذا استفاده از ورق مناسب در تولید این محصول باعث سهولت استفاده از آن در قالب بندی می شود.

مشخصات پین و گوه قالب بندی :

ضخامت ورق پین گوه : 4 میلیمتر

طول نری : 9/2 سانتیمتر

طول مادگی : 8/5 سانتیمتر

وزن تقریبی : بین 90 تا 100 گرم

و در صورت استفاده از ورق 5 میلیمتر در نری ومادگی وزن پین و گوه به 150 گرم افزایش پیدا می کند.