ABABUILD-1100 مکمل دوغاب تزریق

افزودني مکمل دوغاب تزریق بر مبنا پلیمرهاي مصنوعي که توانمند اســت ضمن کاهش قابل ملاحظه آب اختلاط، با تصحیح شــکل ظاهري دوغاب از بــروز پدیده آبانداختگي تا حد چشمگیري جلوگیري کند.

مقدار مصرف

مقــدار دقیق مصــرف از روش تست هــای کارگاهی معلوم ميشــود. این مقدار ميتواند در محدوده 0.6 تا 1.2 درصد وزن سیمان مصرفي باشد.

نحوه مصرف

ميتواند با بخش کوچکي از آب اختلاط ادغام گشته و بعد با بقیه ترکیبات ادغام شود .
ميتواند به ترکیب فراهم افزوده شود و بعد از اختلاط بدون نقص، ادغام اجرا شود .
توزیــن مواد افزودني بتن بایــد به طور دقیق انجام پذیرد.

خاصیت و اثرات مکمل دوغاب تزریق ABABUILD-1100

 • کاهش نسبت آب به سیمان نزدیک به % 12تا % 30
 • بهبود عملکرد و دوران زمان حفظ کارایی
 • سهولت پمپاژ و کاهش استهلاک امکانات
 • ســازگاري با گونه های سیمان های اســتاندارد (پیش از مصرف با ســیمان های دیرگیر نظیر نوع 5 لازم میباشد دوره گیرش در اختیار گرفته شود)
 • ارتقا انسجام و قوام ادغام
 • خودداری از خزش و انقباض ترکیب
 • کاهش نفوذپذیری

  مـوارد کـاربرد مکمل دوغاب تزریق ABABUILD-1100

 • در صورت وجود هرگونه قالب بندی پیچیده
 • وجود ســنگدانه های شکســته در مخلوطهای بتنی و سیمانی
 • در مخلوطهایی که کاهش نسبت آب به مواد سیمانی مد لحاظ باشد
 • تولید دوغاب های تزریق
  مـشخصات فیزیکـی و شیمیایی مکمل دوغاب تزریق ABABUILD-1100
 • وضعیت فیزیکی: مایع
 • رنگ: قهوهای تیره
 • 1.21±0.05 g/cm3 :وزن منحصربه‌فرد
 • یون کلر: ندارد (کمتر از استاندارد )

  مـلاحظات مکمل دوغاب تزریق ABABUILD-1100

 • بازه نگهداری: 1 سال در بسته بندی اول
 • شــرایط حفظ: ظرف در بسته، بدور از یخ بندان و تابش بی واسطه نوروفروغ خورشید
 • شایسته ترین دمای حفظ: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
 • مدل بســته بنــدی: گالن 24 کیلوگرمی – بشــکه 1000کیلوگرمی

  حفاظت و ایمنی مکمل دوغاب تزریق ABABUILD-1100

 • این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر براي سلامتي و محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود ابدا نباید بلعیده شود یا این که با چشم تماس داشته باشد.
 • توصیــه ميگــردد در هنگام فعالیت بــا هرگونه ماده شــیمیایی از ماسک، دســتکش و عینک ایمنی به کارگیری فرمائید.
 • درصورت واکنش اتفاقي با پوســت یا این که چشم می بایست بلافاصلهً با آب شیرین فراوان شسته شود.
 • درصورت بلعیده شدن بلافاصلهً به پزشک معالج مراجعه شود.
 • لطفاً به کاغذ داده ها ایمنی ( )MSDSمراجعه شود.
 • این ماده آتشزا نیست.

بتن آرکا

برای بازدید از سایت دیگر ما اینجا کلید کنید.

با تشکر از دیدن شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *