میزان مصالح مصرفی در ملات های ساختمانی

میزان مصالح مصرفی در ملات های ساختمانی

میزان مصالح مصرفی در ملات های ساختمانی شناخت با انواع ملات های ساختمانی ملات های ساختمانی از لحاظ مورد های به کار گیری‌ای که دارا‌هستند به دو نوع ملات‌ های بنایی و ملات های اندود کاری تقسیم بندی میشوند. ملات های بنایی آن گونه از ملات های ساختمانی می‌باشند که وظیفه پخش و انتقال نیرو […]