روان کننده های بتن P.A.PLAST-201 

روان کننده های بتن P.A.PLAST-201 

روان کننده های بتن P.A.PLAST-201  ماده P.A.PLAST-201 روان کننده بتن با خاصیت کاهندگی آب بتن است و کارایی آن را افزایش میدهد. همچنین P.A.PLAST-201 روان کننده بتن دارای سازگاری با مصالح شکسته و کم فیلر هست .روان کننده بتن P.A.PLAST-201 کمی خاصیت دیرگیرکنندگی نیز دارد. میزان استفاده  مقدار دقیق مصرف از طریق تست های کارگاهی مشخص می […]