سقف های سبک

سقف های سبک

سقف های سبک سقف های سبک :   سقف سبک با هدف کاهش حجم بتن و رفع محدودیت های اجرایی دالهای بتنی با دهانه بزرگ ، بصورت تولید حفره هایی در دال بتن انجام می شود . با اعتنا به اینکه نادر کردن ستونها در سمت اجرای دالها با دهانه بزرگ در پارکینگ ها و […]