موارد به کار گیری از سولجرها چه چیز هایی است؟

سولجرها

موارد به کار گیری از سولجر   سولجر یک وسیله ای میباشد که از آن برای در یک راستا قرار دادن پانل ها به کار گیری میشود. سولجر ها معمولا برای فعالیت های وسیع و بنا های سنگین آیتم استعمال قرار میگیرند. البته از سایر سعی های سولجر می شود به موردها ذیل اشاره نمود. […]