آباژل ABAGEL

آباژل ABAGEL

 آباژل ABAGEL ماده کامل کننده بتن ABAGEL افزایش دهنده خواص رئولوژیک در وضعیت خمیری و افزایش دهنده کیفیت بتن سخت شده به حیث ارتقاء پایداری فشاری و کاهش مقادیر جذب آب میباشد . مواد کلیدی تولید کننده این ماده دربرگیرنده دوده سیلیسی و کاهنده آب بتن میباشد . میزان استفاده بسته به شرایط محیطی محل […]

سوپرژل MS-5 

سوپرژل MS-5 

سوپرژل MS-5  ماده کامل کننده بتن MS – 5 گونه پیشرفته‌ای از مواد بهبود دهنده خاصیت رئولوژیک در موقعیت خمیری و افزایش دهنده دوام و پایایی بتن و سازه‌های بتنی , کاهش مقادیر جذب آب و نفوذپذیری می باشد . مواد کلیدی تولید کننده این ماده مشتمل بر دوده سیلیسی و کاهنده قادر آب بتن […]

سوپرژل الیافی MS-5-FP

سوپرژل الیافی MS-5-FP

سوپرژل الیافی MS-5-FP  ماده افزودنی MS – 5 – FP گونه پیشــرفته ای از مواد بهبود دهنده خاصیت رئولوژیک بتن در موقعیت خمیری و ارتقا دهنده کیفیت بتن سخت شده به حیث ارتقاء پایداری فشاری و کاهش مقادیر جذب آب و نفوذپذیری هست . افزایش پایداری های خمشی و کششی و ارتقاء مقطع زمانکارپذیری بتن […]