کارایی‌ و‌ روانی‌ بتن

کارایی‌ و‌ روانی‌ بتن

کارایی‌ و‌ روانی‌ بتن به علت نزدیکی دو معنا ‌کارایی‌ و ‌روانی‌‌ بتن، معمولاً این دو معنا به طور یکسان و به جای هم به کارگیری میگردند که لازم میباشد ناظران ساختمان نسبت به کاربرد این دو مضمون‌ دقت نظر داشته باشند. ‌کارایی‌ (workability) بتن عبارت میباشد از قابلیت و امکان حمل، ریختن، جا انداختن، […]