جک های سقفی یودار و جک عراقی

جک های سقفی یودار و جک عراقی

جک های سقفی یودار و جک عراقی جک های سقفی یودار و جک عراقی یکی اشکال پرکاربرد جک های سقفی در ساختمان سازی میباشد که موقع تولید و ساز گونه های سازه آیتم به کار گیری قرار میگیرد. این جک های سقفی معمولا در مرزو بوم عراق رایج بوده و گزینه به کارگیری قرار میگیرند […]

جک یودار

جک یودار

جک یودار جک سقفی uدار جک سقفی یو دار چه چیزی است و چه کاربردی داراست؟ این جک ، یک مدل جک مکانیکی میباشد که در اجرای اشکال سقف های تیرچه بلوک و سقف های دال ، جهت تحت سازی و کفراژبندی سیستم قالب بندی بطور عموم آیتم به کارگیری قرار می گیرد . که […]