بتن با پودر لاستیک و خورده لاستیک

بتن با پودر لاستیک و خورده لاستیک

بتن با پودر لاستیک و خورده لاستیک توسعه صنعت خودروسازی سبب ساز گردیده تا وجود لاستیک‌های استفاده شده تحت عنوان یک کدام از آلوده کننده‌های زیست محیطی در ده سال‌های اخیر گزینه توجه بخش اعظمی از محققین قرار بگیرد. قابلیت و امکان دفع لاستیک‌های استفاده شده در محیط زیست نیست چون تایر با سرعت بسیار […]