اهمیت شکل و بافت ذرات

اهمیت شکل و بافت ذرات

اهمیت شکل و بافت ذرات     اهمیت شکل و بافت ذرات علاوه بر خصوصیات سنگ شناسی و کانی شناسی، ویژگی های بیرونی سنگدانه ها به ویژه شکل و بافت سطحی آن ها دارای اهمیت می باشد. گردگوشگی عمدتا توسط مقاومت فشاری و مقاومت سایشی و میزان تماس ذرات با یکدیگر بستگی دارد. طبقه بندی […]