نفوذ پذیری خمیر سیمان

نفوذ پذیری خمیر سیمان

نفوذ پذیری خمیر سیمان     عامل مهم نفوذ پذیری بتن، نفوذ پذیری خمیر سیمان علی الخصوص در ناحیه انتقال می باشد ولی نفوذ پذیری سنگدانه های متخلخل نیز در نفوذ پذیری بتن از اهمیت بالائی برخوردار است. در ابتدای فرآیند هیدراسیون این خمیر بسیار بالا می باشد ولی به تدریج و با افزایش سن […]