قالب تیر پل

قالب تیر پل

قالب تیر پل قالب تیر پل برای ساختن پل هایی که قرار میباشد روی آزاد راه قرار بگیرند، گزینه به کارگیری قرار می‌گیرد. در واقع از این گونه قالب ها برای بتن ریزی تیرهای پیش ساخته بتنی به کارگیری میگردند. این دسته از قالب ها مانند دیگر قالب های تولید و ساز دارنده قطعات مختلفی […]