فوق فوق‌ روان‌ کننده‌ ها (‌فوق‌کاهنده‌ها‌ی آب)

فوق فوق‌ روان‌ کننده‌ ها (‌فوق‌کاهنده‌ها‌ی آب)

فوق روان‌کننده‌ ها (‌فوق‌ کاهنده‌ ها‌ی آب) فوق روان کننده‌ها‌‌، ماده‌ای که فارغ از تغییر روانی، مقدار آب ترکیب بتن را به میزان قابل مراعات‌ای کاهش ‌داده یا این که فارغ از تغییر مقدار آب، اسلامپ و روانی را به میزان قابل ملاحظه‌ای ارتقاء دهد. برخی از گونه های این مواد‌‌ به میزان ۲۰ تا […]