کاهنده-فوق کاهنده آب چند منظوره P.A.PLAST-L1

کاهنده-فوق کاهنده آب چند منظوره P.A.PLAST-L1

P.A.PLAST-L1 کاهنده-فوق کاهنده آب چند منظوره P . A . PLAST – L1 ماده کاهنده/فوق کاهنده آب به صورت به طور همزمان است . این ماده بســته بــه اندازه مصرف می تواند خاصیت کاهندگی و فــوق کاهندگی آب را به ارمغان آورد . خاصیت این ماده مبنی بر استانداردهای ذیل قابل تحلیل هست : ASTM […]