مواد حباب‌زا در بتن

مواد حباب‌زا در بتن

مواد حباب‌زا در بتن افزودن مواد حباب‌ساز به بتن باعث ساخت حباب‌های ریز هوا در درون بتن و بین سنگ دانه‌ها میگردد. این حباب‌ها می بایست بعداز سخت شدن بتن یا این که ملات در آن باقی بمانند.‌ ﺍﻳﻦ حباب‌های بسیار ﺭﻳﺰ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ قابل‌رؤیت نبوده و انگیزه اصلی به کارگیری از مواد […]