کرگیری بتن

کرگیری بتن

کرگیری بتن کرگیری یا این که مغزه‌گیری از بتن مسلح با امکانات تخصصی توسعه یافته و بسته به نیازهای گوناگون، کاربردی روز اضافه کردن در پروژه های عمرانی دارااست. مغزه‌های بدست آمده از کرگیری بتن در انجام آزمایش مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، مقاومت کششی، نفوذ یون کلر، تعیین عمق کربناسیون و … بکار میروند. از […]