اسپیسر خورشیدی

اسپیسر دوشبکه

اسپیسر خورشیدی اسپیسر خورشیدی گرد دیواری و ستون اسپیسرهای خورشیدی دیواری ( ویل فیکس) به خاطر صورت هندسی آن قطعه ای مطلوب برای بنا های عمودی مانند دیوار و ستون ، قطعات پیش ساخته و درجا میباشد. اندازه های متعدد این مسافت نگهدار موجب ایجاد پوشش بتنی 15 تا 75 میلیمتر بوده و به کارگیری […]