مواد نفوذگر کریستال شونده

مواد نفوذگر کریستال شونده

مواد نفوذگر کریستال شونده     مواد نفوذگر کریستال شونده آب بندی و کاهش نفوذ پذیری در بتن از موثرترین روشهای افزایش دوام در بتن می باشد. هر چند تولید یک بتن با مقاومت بالا و نفوذ پذیری کم به عنوان راه کار اولیه و پیشگیرانه دارای اهمیت بالا می باشد، ولی در اکثر موارد […]