مقايسه اسكلت بتنی و فلزی 

مقايسه اسكلت بتنی و فلزی 

مقايسه اسكلت بتنی و فلزی  اسكلت بتني يا فلزي ؟ از آنجاييكه اجراي متداول ساختمانها و انبوه سازي به دو نحوه بتني و فلزي انجام ميگردد در اين نوشته‌ی علمی سعي در آن داريم به مزايا و معايب سيستم هاي مذكور اشاره كنيم تا مالكين ومهندسين در تصميم گيري نهايي خویش براي اجراي پروژه هايشان […]