قالب های قوسی و کمانی چه هنگامی گزینه به کارگیری قرار می گیرند؟

قالب های قوسی و کمانی

قالب های قوسی و کمانی چه هنگامی گزینه به کارگیری قرار می گیرند؟ قالب قوسی و کمانی و دستور العمل آن: جهت اجرای قالب بندی با مقاطع قوسی در صورت زیاد بودن قطر قوس ، در آغاز لوله ها را مطابق قوس مورد نظر، نورد نموده و آنگاه بعنوان پشت بند قالب مدولار ، که […]