کوبیاکس

کوبیاکس

خصوصیت های کوبیاکس تکنولوژی کوبیاکس مطالعات و پژوهش ها در حیطه سبک سازی و حذف بتن بدون کارآمد از اولِ سال ۱۹۸۵ در دانشگاه های آلمان و تیم شرکت های مجموعه فناوری های کوبیاکس در سال ۱۹۹۷ با همراهی مهندسین و متخصصی از سوئیس و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا پی ریزی و ثبت و ایجاد […]