بتن گوگردی

بتن گوگردی

بتن گوگردی بتن گوگردی مصالح نسبتاً جديدی میباشد. گرچه ظواهر آن در نهايت شبيه بتن معمولی مي‌باشد ولی تولید، حمل، كاربرد و آزمايش آن گوناگون می باشد.   هدف اين نوشته‌ی علمی آشنائی مهندسين، پيمانكاران، سازندگان و مصرف كنندگان اين بتن، كاربردها و كمك براي گزینش مصالح، نسبت‌هاي اختلاط و خواص آن جهت به کارگیری […]