قالب لارج پنل چیست؟

قالب لارج پنل

قالب لارج پنل چیست؟ قالب لارج پنل شیوه ایجاد سازی میباشد که در آن دیوارهای داخلی و خارجی همزمان قالب ریزی میگردند. به کار گیری از این طریق منجر ارتقاء یکپارچگی و هماهنگی بنا خواهد شد. از اینرو بنا به راحتی میتواند فشارهای وارده بیشتری را تحمل نماید. از اشکال متعدد این مدل قالب جهت […]