کاربرد های ضدیخ در بتن

کاربرد های ضدیخ در بتن

کاربرد های ضدیخ در بتن کاربرد های ضدیخ در بتن هر چند تسریع کننده های زمان گیرش به چهار دسته اصلی تقسیم میشوند که شامل زودگیر کنندهها(تسریع کننده ها)، زود سخت کننده ها، آنی گیر ها و زودگیر کنندههای بتن پاششی میباشند، اما در اینجا تنها از زود سخت کننده ها که در زبان عام […]