سولجر و براکت

سولجر و براکت

سولجر و براکت سولجر و براکت از اجزای اصلی در سیستم قالب بندی به شمار می‌روند. این اجزا هر مورد نقشی کلیدی در قسمت های به سری ایفا مینمایند که غیر قابل چشمپوشی میباشد. در ادامه قصد داریم به کاربری و طریق تلاش هر یک بپردازیم.   سولجر سولجر نوعی شمع حمایتی میباشد که برای […]