مواد حباب هوازا

مواد حباب هوازا

مواد حباب هوازا     مواد حباب هوازا چنانچه اطلاعات كافی و معتبر از كاربرد یك افزودنی هوازا در دسترس نباشد، بهترین روش برای بررسی تاثیر افزودنی بر خواص بتن انجام آزمایش‌های كارگاهی است . این آزمایش‌ها باید با توجه به شرایط آب و هوایی مورد انتظار، روش و امكانات عملی ساخت و اجرای بتن […]