درپوش قالب

درپوش قالب

درپوش قالب استاپین Stopin درپوش قالب پلاستیکی جهت مسدود نمودن سوراخ قالبهای فلزی شرح درپوش در تکنولوژی قالب بندی بتن تمهیدات و طرحهایی موجود هست، که بایستی رعایت شود . از جمله این تمهیدات، می شود به عبور بلت از درون قالبهای بتنی اشاره کرد . برای عبور بلت بایستی روی سطح قالبهای فلزی سوراخی […]