كاربرد نانو تكنولوژی در بتن

كاربرد نانو تكنولوژي در بتن

كاربرد نانو تكنولوژی در بتن   چكيده از آنجايي كه دانش نانو و فناوري نانو يك زمينه ي فرارشته اي و فرابخش مي باشد علم ها و صنايع متعدد از جمله مهندسي عمران متاثر از اين فناوري شده‌است. به وسيله ي مطالعات آزمايشگاهي صورت گرفته روي بتن با نانو سيليس رفتار اين ذرات مورد بررسي […]