فوق فوق‌ روان‌ کننده‌ ها (‌فوق‌کاهنده‌ها‌ی آب)

فوق فوق‌ روان‌ کننده‌ ها (‌فوق‌کاهنده‌ها‌ی آب)

فوق روان‌کننده‌ ها (‌فوق‌ کاهنده‌ ها‌ی آب) فوق روان کننده‌ها‌‌، ماده‌ای که فارغ از تغییر روانی، مقدار آب ترکیب بتن را به میزان قابل مراعات‌ای کاهش ‌داده یا این که فارغ از تغییر مقدار آب، اسلامپ و روانی را به میزان قابل ملاحظه‌ای ارتقاء دهد. برخی از گونه های این مواد‌‌ به میزان ۲۰ تا […]

POWERPLAST- R فوق روان کننده و کاهنده قوی آب

POWERPLAST- R فوق روان کننده و کاهنده قوی آب

POWERPLAST- R فوق روان کننده و کاهنده قوی آب ماده فوق روان کننده و کاهنده کارکشته آب (ابر روان‌کننده) POWER PLAST-R کاهنده بسیار قادر آب اختلاط بتن بوده که قابلیت و امکان سیالیت بتن پیش از گیرش را مهیا نموده و دوره کارایی بتن را نیز در شرایط خمیری مراقبت می‌کند. مقدار مصرف مقدار مصرف […]