آزمایشهای تعیین خوردگی

آزمایشهای تعیین خوردگی

  آزمایشهای تعیین خوردگی   آزمایشهای تعیین خوردگی آزمایش خوردگی نیم پیل (half-cell) در این آزمایش اختلاف پتانسیل بین سطح بتن و یک میلگرد داخل بتن توسط سولفات مس اندازه گیری می شود. اگر این ولتاژ منفی از یک مقدار بحرانی فراتر رود و بیشتر گردد خوردگی آغاز می شود اختلاف پتانسیل تعیین شده نمایشی […]

آزمایش خوردگی (تعیین نفوذ پذیری ) به روش نفوذ تسریع شده یون کلراید (RCPT)

آزمایش خوردگی (تعیین نفوذ پذیری ) به روش نفوذ تسریع شده یون کلراید (RCPT)

آزمایش خوردگی (تعیین نفوذ پذیری ) به روش نفوذ تسریع شده یون کلراید (RCPT)     آزمایش خوردگی (تعیین نفوذ پذیری ) به روش نفوذ تسریع شده یون کلراید (RCPT) یون کلراید بعد از نفوذ به داخل جسم بتن موجب خوردگی میلگرد ها می گردد. برای بررسی مقدار و میزان یون کلراید نفوذی به باطن […]