مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان هدف از تدوین مقررات ملی ساختمان ضوابط ملی ساختمان از طراحان می خواهد طبق اصول مهندسی درج شده در آن به طراحی و محاسبات مبادرت کنند. در ادامه نیز این قانون ها، علاوه بر تحلیل بر ساخت اصولی ساختمان‌ها، سازندگان را ملزم به رعایت ایمنی و بهداشت در منطقه شخصی مینماید. به […]