اجرای ديوار يكطرفه و دو طرفه و قالب ديوار

اجرای ديوار دو طرفه

اجرای ديوار يكطرفه و دو طرفه و قالب ديوار قالب دیوار و اجرای دیوار یک طرفه و دو طرفه امروزه اهمیت بسیار بالایی پیدا کرده اند. می‌توان اذعان کرد که به جهت محدودیت در تغییر تحول صورت بنا، به کارگیری از دیوار برشی قابلیت و امکان پذیر نمیباشد و در پروژه‌های وسیع و کوچک از […]