واکنش زائی سنگدانه ها

واکنش زائی سنگدانه ها

واکنش زائی سنگدانه ها     واکنش زائی سنگدانه ها واکنش‌زایی سنگدانه‌ها بکار بردن برخی سنگدانه‌ها ممکن است به بروز واکنش‌های شیمیایی مخرب بین بعضی از اجزای تشکیل‌دهنده سنگدانه و ترکیبات تشکیل‌دهنده سیمان منجر شود. این چنین واکنش‌هایی هنگامی مخرب شناخته می‌شوند که به اندازه کافی شدید و گسترده باشند تا موجب انبساط و ترک‌خوردگی […]