اسپیسر آرماتور

اسپیسر آرماتور

اسپیسر آرماتور تاكنون ایجاد و به کارگیری نامناسب اسپیسرها و شیوه نصب اشتباه آن‌ها یكی از دلایل اصلی جابجایی آرماتورها و در نتیجه كاهش طول عمر موثر بنا‌های مسلح بوده میباشد‌. اسپیسرهایی كه براساس استاندارد BS 7973-2 گزینه به کارگیری قرار می گیرند، بایستی با استاندارد BS 7973-1 مطابقت باشند. بارهای خاص، مانند بارهای وارده […]