اشکال گالوانیزاسیون

اشکال گالوانیزاسیون

اشکال گالوانیزاسیون   گالوانیزه گرم و گالوانیزه سرد از اشکال گالوانیزاسیون یا این که گالوانیزه کردن است که دسته گرم آن رایج تر و کهن تر از گالوانیزاسیون سرد است .   گالوانیزاسیون گرم در روش گالوانیزاسیون گرم , روند گالوانیزه کردن به صورت غوطه وری فلز پایه ( عموما فولاد ) , در مخزن […]