ژل میکروسیلیس، لجن یا دوغاب میکروسیلیس

ژل میکروسیلیس، لجن یا دوغاب میکروسیلیس

ژل میکروسیلیس، لجن یا دوغاب میکروسیلیس یک کدام از روشهای ارتقاء دوام بتن کاهش نفوذپذیری آن میباشد تا املاح و عوامل تهاجمی و خورنده نتوانند به باطن بافت بتن نفوذ کنند و موجب خوردگی بتن و یا این که از هم پاشیدگی بتن گردند. کاهش میزان نفوذ پذیری بتن با روشهای زیادی مانند کاهش نسبت […]