بتن ریزی سقف

بتن ریزی سقف

بتن ریزی سقف بتن ریزی سقف‌های پروژه به دو صورت، به کمک پمپ‌ یا این که تاور کرین بسته به حالت مکانی و زمانی عمل ریخته می شد. به مراد پرهیز از تغییرات در ضخامت سقف بتن ریزی گردیده که ‌منجر وارد آمدن بار مرده اضافی یا این که کمبود مقاومت بتن به دلیل کمبود […]