کاهنده-فوق کاهنده آب چند منظوره P.A.PLAST-S4 

کاهنده-فوق کاهنده آب چند منظوره P.A.PLAST-S4 

کاهنده-فوق کاهنده آب چند منظوره P.A.PLAST-S4  P.A.PLAST-S4 ماده کاهنده/ فوق کاهنده آب به صورت همزمان است. این ماده افزودنی چندین منظوره بر شالوده پلی کروبکســیلات , بسته به میزان مصرف میتواند خاصیت کاهندگی و فوق کاهندگی آب را به ارمغان آورد . خاصیت این ماده بر پایه ی استانداردهای ذیل قابل نظارت می‌باشد : ASTM […]