روش های متعدد برای در اختیار گرفتن دمای بتن بعداز بتن ریزی؟

روش های متعدد برای در اختیار گرفتن دمای بتن بعداز بتن ریزی؟

روش های متعدد برای در اختیار گرفتن دمای بتن بعداز بتن ریزی؟ طبیعتا در دست گرفتن دمای نخستین بتن به علت تاثیرقابل مراعات ای که در خاصیت بتن از جمله مقاومت فشاری،مدول الاستیسیته، نفوذ پذیری و … داراست؛ اهمیت ویژه ای دارااست. در اختیار گرفتن دمای بتن بعد از بتن ریزی در هوای گرم از […]