روشهای اجرایی شاتکریت پاشی در تونلها

روشهای اجرایی شاتکریت پاشی در تونلها

روشهای اجرایی شاتکریت پاشی در تونلها در‌این مقاله نکات اصلی حصول به یک شاتکریت پاشی با باکیفیت را بیان می کنم. اما به شرط اینکه طرح اخلاط بتن در شرایط با صرفه باشد. یکی ضروری ترین مواد افشانه خوب میباشد. با ظهور متد مخلوط تر استفاده از بازو های پاشش روبوتیک خصوصا در پروژه های […]